Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

                                                                                                                    
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014
ΕΡΩΤΗΣΗ

         
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
                                                           
            ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

            Αξιότιμε, κύριε Υπουργέ

             Η παρούσα Ερώτηση αποσκοπεί στον υπολογισμό, κατά τρόπο πληρέστερο, σαφή, ενιαίο, έγκυρο και καθολικό, του αριθμού των φαρμακείων που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης φαρμακείου.
             Η άδεια που εκδίδεται, κατ' εξαίρεση του πληθυσμιακού ορίου, για ίδρυση νέου φαρμακείου, προκειμένου να συστεγασθεί με φαρμακείο που λειτουργεί, δεν προσαυξάνει τον αριθμό των φαρμακείων που υπολογίζονται στην αναλογία προς τους κατοίκους (σχετ. 366/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έτυχε αποδοχής εκ μέρους του Υπουργείου σας).
Απαιτείται να αποσαφηνισθεί αν, μετά τη λύση της συστέγασης, το νέο φαρμακείο δεσμεύει θέση.

Η άδεια λειτουργίας φαρμακείου κοινωνίας κληρονόμου χορηγείται, σε συντρέχουσα περίπτωση, κατ' εξαίρεση του πληθυσμιακού ορίου, σε μη φαρμακοποιό, έχει συγκεκριμένη διάρκεια και δεν είναι υποχρεωτική η συμμέτοχη φαρμακοποιού ως συνεταίρου.
             Απαιτείται να ορισθεί αν καλύπτει θέση.
Οι θέσεις φαρμακείων που καταργούνται λόγω συστέγασης, εξακολουθούν να είναι δεσμευμένες και να παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες για ένα (1) έτος από την έγκρισή της (σχετ. παρ.5, άρθ.19, Ν.3204/2003, προσθήκη ως παρ. 9 στο άρθ. 7 του Ν. 1963/1991). Τα κατά την παρ.1 του άρθ.7 του προηγούμενου νόμου, συστεγαζόμενα φαρμακεία, θεωρούνται για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση. Ίδια διάταξη προϋπήρχε στο Ν.328/1976 (άρθ.8, παρ.2), σημειώνοντας ότι τα πληθυσμιακά κριτήρια με τον Α.Ν. 517/1968 είχαν καταργηθεί. Στην παραπάνω Γνωμοδότηση περιέχεται, ότι η διάταξη αύτη, που επαναλαμβάνεται στο Ν. 3918/2011 (άρθ.36, παρ.6), δεν αφορά τον υπολογισμό του αριθμού των συστεγαζόμενων φαρμακείων στο θεσμό των πληθυσμιακών κριτηρίων.
Απαιτείται να αποσαφηνισθεί, αν διαμορφώνουν μια (1) θέση και τα συστεγαζόμενα φαρμακεία, που λειτουργούσαν ως συστεγαζόμενα, πριν την έκδοση του Ν. 3204/2003, σε χρόνο που ίσχυαν ή όχι τα πληθυσμιακά κριτήρια, ως και μετά την έκδοσή του, σε χρόνο που είχαν καταργηθεί, κατ' εφαρμογή της υπ'αριθ. 3665/2005 Απόφασης της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικράτειας.
Σημειώνεται πως, εκτός από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενδιαφέρονται για την έκδοση των σχετικών αδειών, οι Πρόεδροι των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων, για την παροχή Γνωμοδότησης και οι φαρμακοποιοί προς ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείου.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός
             Αν το Υπουργείο προτίθεται να εκδώσει σχετική εγκύκλιο ή θα παραπεμφθεί η υπόθεση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με όλα τα ερωτήματα  που προκύπτουν, με σκοπό  να αποσαφηνιστούν οι αντίστοιχες διατάξεις της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας.

Μετά τιμής

Oι ερωτώντες Βουλευτές