Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ίδρυση & οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις


ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ίδρυση & οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παράγραφο 1, μετά την απαλλαγή των υπόψιν νομικών προσώπων από τον ΕΝΦΙΑ, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1 εδάφιο στ΄ περ. β΄ Ν. 4223/13 αποσαφηνίζεται ότι είναι άνευ αντικειμένου και σκοπού η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων εντύπου Ε9, δεδομένης της συνταγματικής προστασίας (άρθρο 105 Σ) και των ειδικών ρυθμίσεων (άρθρα 97 και 106 ΚΧΑΟ) που τα αφορούν.

Με την παράγραφο 2 για την καλύτερη διασφάλιση των περισσοτέρων κατηγοριών των μοναχών και συγκεκριμένα αυτών που έχουν εισοδήματα από συντάξεις, τα ποσά των οποίων είναι ιδιαίτερα χαμηλά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επισκευαστικές εργασίες σε κελιά αλλά και λόγω της μοναχικής τους ιδιότητας ορίζεται ως μη υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα αυτά μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) Ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων.


Με την παράγραφο 3, δεδομένου του ειδικού καθεστώτος που κατοχυρώνεται και συνταγματικά για τις Ιερές Μονές (άρθρο 105Σ) και των ειδικών ρυθμίσεων της αυξημένης τυπικής ισχύος Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (άρθρο 106 ΚΧΑΟ) προτείνεται η προσθήκη των Ιερών Μονών στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 28/1931 (ΚΝΤΧ).  Με την δεύτερη παράγραφο και λόγω του ειδικού συνταγματικού καθεστώτος που διέπει τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται η απεμπλοκή τους από την τήρηση των γραφειοκρατικών δηλωτικών υποχρεώσεων απόδοσης του σχετικού τέλους το οποίο και ορίζεται ότι αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τους μισθωτές των ακινήτων.

            Με την παράγραφο 4, για τα πρόσωπα που παρέχουν μισθωτή εργασία, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή παροχή υπηρεσίας με αμοιβή στην Ιερά Κοινότητα και τις Ιερές Μονές και λοιπά εξαρτήματα και υπάγονται στην ασφάλιση των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων, προβλέπεται η καταβολή από τα ίδια του συνόλου του κατά περίπτωση οφειλόμενου φόρου εισοδήματος που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει η Ιερά Κοινότητα (ή η εκάστοτε Ιερά Μονή) και αναλαμβάνουν οι ίδιοι την φορολογική τους τακτοποίηση, κατ´ ανάλογη εφαρμογή του Ν. 1759/1988 (βλ. διαδικασία ΙΚΑ σε άρθρο 4 του ως άνω Νόμου) προκειμένου να μην υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης εκ μέρους των Ιερών Μονών, για την απερίσπαστη επιτέλεση του μοναχικού τους έργου.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …
1. Στο τέλος της παραγράφου  4 του άρθρου 23 του Νόμου 3427/2005 προστίθεται η φράση, «καθώς και για τα πρόσωπα της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Νόμου 4172/2013 προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τo ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου»).

3. α. Στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 28/1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου» (Φ.Ε.Κ 239 Α’/28-7-1931) προστίθενται οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.
β. Στις περιπτώσεις της εκμίσθωσης ακινήτων στις οποίες εκμισθωτές είναι οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων αποδίδεται από τον μισθωτή.
γ. Ως έναρξη ισχύος των υποπαραγράφων α και β του παρόντος ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2014.

4. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Νόμου 4172/2013, προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, τα πρόσωπα που παρέχουν πάσης φύσεως μισθωτή εργασία στην Ιερά Κοινότητα, τις  Ιερές  Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, υποχρεούνται τα ίδια στην απόδοση του οφειλόμενου φόρου, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου».

β. Στο άρθρο 61 του Νόμου 4172/2013, προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, για πληρωμές που διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις  Ιερές  Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, υπόχρεοι σε απόδοση του οφειλόμενου φόρου είναι οι λήπτες των πληρωμών, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου».