Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Απάντηση σε Ερώτηση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

 Αθήνα,       20   / 12 / 2013
   Αριθ.Πρωτ.:Φ.10035 / 33595 / 1115

ΠΡΟΣ: Την Βουλή των Ελλήνων
           Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
           Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Καρασμάνη   
          2. Βουλευτή κ. Χριστογιάννη Δημήτριο                          
          3. Βουλευτή κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο
          4. Βουλευτή κα Αραμπατζή Φωτεινή
          5. Βουλευτή κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
          6. Βουλευτή κ. Κωνσταντινίδη Ευστάθιο
          7. Βουλευτή κ. Κουκοδήμο Κωνσταντίνο
          8. Βουλευτή κ. Λεονταρίδη Θεόφιλο
          9. Βουλευτή κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο
         10.Βουλευτή κ. Κοψαχείλη Τιμολέων         
                   
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις ρυθμίσεις εξόφλησης καθυστερούμενων ασφαλιστικών
εισφορών στον ΟΑΕΕ και τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους Νομούς της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. 
ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με Α.Π.: 3829/14-11-2013  Ερώτηση Βουλής

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους παραπάνω αναφερόμενους Βουλευτές, σχετικά με το ανωτέρω θέμα,  σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
     1. Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ1 και ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107/09-05-2013)  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1, 2, 3, και 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α΄, 126) θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την τμηματική ή εφάπαξ καταβολή , με ευνοϊκούς όρους, των οφειλόμενων  ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών, τόσο με την πάγια ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών της ΙΑ1 υποπαραγράφου όσο και με τη ρύθμιση «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών της υποπαραγράφου ΙΑ2, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης τόσο των οφειλόμενων κύριων ασφαλιστικών εισφορών όσο και των αναλογούντων σε αυτές, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων, είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις συνεπάγεται ευεργετικές παροχές όπως χορήγηση πιστοποιητικού οφειλής, αναστολή ποινικών διώξεων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 και αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων. 
Επιπλέον με το  άρθρο 17 Ν.4180/2013 (ΦΕΚ Α 182/5.9.2013) για την υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» δεν απαιτείται ο οφιελέτης να είναι από 01-01-2013 φορολογικά ενήμερος. Οι οφειλόμενες εισφορές από 1/1/2013 έως 30/6/2013 μπορούν να ρυθμιστούν με την Πάγια Ρύθμιση παράλληλα με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή». (Αριθ. 445/46/02-09-2013 Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ).

              2.   Το Υπουργείο μας,  λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση και την αναγκαιότητα ασφαλιστικής προστασίας των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ:
Θέσπισε τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν.3904/2010 με την οποία απαιτείται πλέον για να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του α.ν. 86/1967 περί ποινικοποίησης της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος να οφείλει ποσό που να υπερβαίνει  αυτό των είκοσι χιλιάδων (20000) ευρώ,  από το ποσό των 2000  ευρώ που ίσχυε με τις διατάξεις του ν.3346/2005. 
Δεν έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ  από το έτος 2009 και μετά.
Θέσπισε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 με τις οποίες προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Καταστατικού του O.A.E.E, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014. Επιπλέον με την Υ.Α. Φ.80000/10393/303/18-04-2013 (ΦΕΚ 1091/Β΄/02-05-2013) δόθηκε η δυνατότητα σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που απώλεσαν για οποιαδήποτε λόγο τη δυνατότητα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επανέλθουν με νεότερη αίτηση για μία ακόμη φορά. 
Συστάθηκε στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, σκοπός του οποίου είναι η χορήγηση βοηθήματος ανεργίας στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.3986/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν.4024/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4144/2013. Το παραπάνω επίδομα ήδη χορηγείται στους δικαιούχους.

    3.  Με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/23-07-2013 ιδρύθηκε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
          Βασικός σκοπός του είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, η δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου οφειλετών, η ενημέρωση των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης και η λήψη αναγκαστικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
         Βάσει της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί άμεσα, από τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής οφείλουν να συντάσσουν Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής την οποία θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ και η οποία θα αποτελεί εκτελεστό Τίτλο αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το Ν.Δ. 356/74 Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 
        Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω ο ΟΑΕΕ απέστειλε μαζικά επιστολές σε ασφαλισμένους-οφειλέτες με σκοπό να τους ενημερώσει προκειμένου να προσέλθουν στο Περιφερειακό Τμήμα που ανήκουν προκειμένου να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.  Οι επιστολές αυτές έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα τόσο για το ύψος των  οφειλών του ασφαλισμένου όσο και για τις προβλεπόμενες ενέργειες που οι Υπηρεσίες του  ΟΑΕΕ είναι υποχρεωμένες να προβούν, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ασφαλισμένου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013. 

     4. Αναφορικά με τους υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.3996/2011 και του άρθρου 32 του Ν.4075/2012 στις περιπτώσεις υποψήφιου συνταξιούχου που οφείλει ασφαλιστικές εισφορές η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των (30) τριάντα μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο, ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, το ποσό των 20.000 €. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώτη δόση παρακρατείται από  τη σύνταξη του πρώτου μήνα. 
Περεταίρω αύξηση είτε των δόσεων παρακράτησης είτε του ποσού οφειλής που θα μπορούσε να παρακρατηθεί αφενός θα αντέβαινε στον  υποχρεωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, αφετέρου θα ενθάρρυνε την εισφοροδιαφυγή, στερώντας έσοδα από τον Οργανισμό. Ωστόσο, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν βασικό πόρο,  τον οποίο ο Οργανισμός οφείλει να διασφαλίσει, ακριβώς για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό του ρόλο.

      5. Για τη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλιση και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους αντίστοιχους Κλάδους Ασθένειας και Σύνταξης, η οποία είναι υποχρεωτική και στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η ασφαλιστική ικανότητα για λήψη παροχών, αποδεικνύεται με το βιβλιάριο ασθενείας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί οι προβλεπόμενες  ασφαλιστικές εισφορές.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές και προβούν στη ρύθμιση σε δόσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η ρύθμιση αυτή, θεωρείται το βιβλιάριο ασθενείας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης.
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί ασφαλισμένοι να έχουν οφειλές, με αποτέλεσμα να έχουν απωλέσει το δικαίωμα παροχών υγείας, εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , των ανασφάλιστων πολιτών και αυτών που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτό, σύμφωνα και με την αρ πρωτ 654/12-08-2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

        Τέλος τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μας μελετούν συνεχώς τα προβλήματα που ανακύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων καθώς και τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων των ασφαλισμένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


                                     Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

                                   Η Τμηματάρχης Γραμματείας

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο  Υπουργού.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 
4. Δ/νση Ασθένειας & Μητρότητας.
5. Δ/νση Κ.Α.Α.